วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๗ หมู่ ๔ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ ให้ใช้พื้นที่บริเวณป่าขุนแม่กวง ประมาณ ๘,๕๐๐ ไร่...
อ่านเพิ่ม