วัตถุประสงค์

1) ดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริที่พระราชทานไว้
2) ดำเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมกับ ภูมิสังคมตามแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) เพื่อแสดงตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนาที่สมดุล มั่นคงและยั่งยืน
4) เพื่อนำองค์ความรู้จากการขยายผลทั้งทางตรงและจากเครือข่ายที่ประชาชนสามารถนำไปเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ
5) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการไปสู่สาธารณชน