แผนการดำเนินงาน

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดําริ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ให้พิจารณา จัดตั้งขึ้นบริเวณป่าขุนแม่กวง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลาง ในการศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือ และ เผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนําไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎร ที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆ แล้วนําไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผล

     ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา การดําเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามแผนแม่บท ฉบับที่ 1 –ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555– 2559) ซึ่งได้มุ่งเน้นการสนอง พระราชดําริที่พระราชทานไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย จนเกิดผลสําเร็จที่โดดเด่นและเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลสู่ ประชาชนที่เป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรุกที่มุ่งเน้นให้ เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้และขยายผลไปสู่ราษฎรตามแนวพระราชดําริในลักษณะ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” โดยราษฎรสามารถนําองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

     ดังนั้นแนวทางการเพิ่มศักยภาพที่ดีอยู่แล้วนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการทิศทางการขับเคลื่อน การพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560– 2564) โดยมุ่งเน้นการสนองพระราชดําริที่ทรงพระราชทานไว้ รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับกรอบ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างองค์ความรู้ที่จําเป็นกับการพัฒนาและการปฏิบัติตามแนวพระราชดําริและหลักการทรงงานด้วยการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนาตามแนวพระราชดําริ และให้ ความสําคัญกับการผลักดันและส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในหมู่บ้านบริเวณรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริและพื้นที่ศูนย์สาขาฯ มีการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความต้องการของชุมชน ด้วย การถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ศูนย์ฯ สู่ประชาชนและขยายผลของความรู้ ณ ชุมชนและพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์อย่างสมดุลและยั่งยืน การพัฒนา แหล่งต้นน้ำลําธารให้มีความสมบูรณ์เป็นหลักต้นทาง ระหว่างทางสนับสนุนระบบการผลิตภาคการเกษตรและ การจัดการตลาด ปลายทางเป็นการประมงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนให้สามารถ พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดําริหลักและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพของ ศูนย์ในการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๕ คือ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ต้นทางเป็นป่าไม้ ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม ปลายทางเป็น ประมง โดยใช้องค์ความรู้และแนวพระราชดําริไปพัฒนา บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดีนําไปสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการจัดทําแผนแม่บทฯฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือชี้นําสําคัญในการกําหนดทิศทาง นโยบายและการดําเนินงานนําไปปฏิบัติของศูนย์ฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และการนําแผนไปสู่การปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ กําหนดออกมาเป็น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญ ดังนี้คือ
     1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา
     2. ยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
     3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
     4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร

     การดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก พระราชดําริ ได้ให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนระยะยาว และมุ่งใช้แผนปฏิบัติการที่มีลักษณะบูรณาการ การดําเนินงานเข้าด้วยกันอย่างเชื่อมโยงและเป็นองค์รวม ทั้งนี้ เพื่อสามารถนําไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสําเร็จ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป