งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้

    ดำเนินกิจกรรมด้านงานเพาะกล้าไม้โตเร็ว งานเพาะไม้ดอกไม้ประดับ งานเพาะกล้าไม้ไผ่ สมุนไพร โครงการจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ และงานสวนไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ซึ่งกล้าไม้ที่นำมาเพาะประกอบด้วย ไม้ป่า ไม้โตเร็ว ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้เศรษฐกิจ ไม้มงคล ไม้ไผ่ ไม้สมุนไพร เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และผู้ที่สนใจ นำไปใช้สำหรับปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์ฯ และยังเป็นการส่งเสริมการปลูกเสริมป่าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ทางหน่วยงานยังจัดทำกล้าไม้สนับสนุน กิจกรรมการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อเป็นพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ป่า และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

-

นักศึกษาดูงาน w