งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์

    “..ข้าวต้องปลูก เพราะอีก 20 ปีประชากรอาจจะ 80 ล้านคน ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อย ๆ ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไร ประชาชนคนไทยไม่ยอม คนไทยนี้ต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้ เราก็ต้องปลูก..” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการโคกภูแล จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2536 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหนึ่งดำเนินงานโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ     งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ทำหน้าที่นำเอาองค์ความรู้ ผลสำเร็จต่างๆ ที่ได้จากการศึกษา ทดลอง วิจัย จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปขยายผล เผยแพร่ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนทั่วพื้นที่ภาคเหนือ และนอกจากการนำองค์ความรู้และผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ไปเผยแพร่แก่ประชาชนภายนอกแล้ว งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ยังได้จัดทำจุดเรียนรู้ ศึกษาดูงานภายในกลุ่มงาน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่
    1. จุดเรียนรู้การผลิตข้าวครบวงจร
    2. จุดเรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
    3. จุดเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงชันโรง
    4. จุดเรียนรู้แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
 

                 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ 1. งานพัฒนาศักยภาพการผลิตพืช (ข้าว) อย่างครบวงจร เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริที่ให้ความสำคัญเรื่องข้าว ทั้งด้านการผลิต การรวมกลุ่ม จนถึงการแปรรูปเชิงเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ ดังนี้ - การทำงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คือ วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนห้วยฮ่องไคร้ (บ้านป่าไม้แดง) ม.9 ต.แม่โป่ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวชุมชน (บ้านแม่ดอกแดง) ม.1 ต.เชิงดอย มี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านต้นผึ้ง ม.7 ต.แม่โป่ง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสันทราย ม.6 ต.ลวงเหนือ - โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี สนับสนุนให้เกษตรกรรอบบริเวณศูนย์ฯ และพื้นที่ป่าขุนแม่กวงฯ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้ในชุมชน พร้อมจัดอบรม ศึกษาดูงาน และรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีคืนจากเกษตรกร รวมทั้งแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี - โครงการผลิตสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพข้าวพันธุ์ดีในศูนย์ข้าวชุมชน ยกระดับมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรให้ได้คุณภาพ ลดต้นทุนการผลิตและให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย ได้จัดถ่ายทอดความรู้ การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์แต่ละชนิดแก่เกษตรกร - โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนและแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต จัดอบรม สาธิต และฝึกปฏิบัติการแปรรูปจากข้าว และน้ำหวานกับพรอบโพริสของชันโรงแก่เกษตรกร 2. โครงการผลิตและเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ ประสบสภาวะขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่พันธุ์ข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 และพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 3. งานพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและศูนย์เรียนรู้ จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้บนแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรและเจ้าของศูนย์เรียนรู้ 4. งานพัฒนาศักยภาพการขยายผลองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย เป็นการขยายผลองค์ความรู้ที่ได้จากงานศึกษาวิจัย ทดสอบ และสาธิต มานานกว่า 30 ปี ให้ครอบคลุมพื้นที่ยิ่งขึ้น โดยจัดโครงการเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ในรายการวิทยุ “ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้” ทางสถานีวิทยุ 3 สถานี 4 คลื่นความถี่ 5. โครงการขยายผลความสำเร็จและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของศูนย์ฯ สู่ชุมชนจังหวัดภาคเหนือ จัดฝึกอบรม สาธิต “การผลิตข้าวพันธุ์ดี” พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ภาคเหนือ