งานควบคุมและป้องกันไฟป่า

    จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 บริเวณอ่างเก็บน้ำที่ 7 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งไฟป่า ที่เกิดขึ้นนี้ ได้นี้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่า งานควบคุมและป้องกันไฟป่า ได้ดูแลพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีทั้งหมด 8,500 ไร่ และพื้นที่โครงการพัฒนาป่าขุนแม่กวงฯ 345,000 ไร่ งานควบคุมและป้องกันไฟป่าได้จัดตั้งหน่วยควบคุมไฟป่าเคลื่อนที่จำนวน 3 หน่วยคือหน่วยดับไฟเคลื่อนที่ห้วยฮ่องไคร้ หน่วยดับไฟเคลื่อนที่ป่าสักงามและ หน่วยดับไฟเคลื่อนที่ห้วยชมพู และยังได้จัดตั้งหอดูไฟจำนวน 3 หอ คือหอดูไฟห้วยขมิ้น หอดูไฟห้วยกล้า และหอดูไฟห้วยคลัง

               จัดประชาสัมพันธ์ ออกพบปะพูดคุยกับประชาชน นักเรียน ให้ทราบผลเสียหายของไฟป่าและขอความร่วมมือป้องกันไฟป่า จัดทำสปอตโฆษณาเผยแพร่ผ่านเครื่องกระจายเสียงประจำหมู่บ้าน ทำป้ายเชิญชวน แผ่นพับ หนังสือและจัดนิทรรศการ ปีงบประมาณ 2559 ได้จัดฝึกอบรมเยาวชน และอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 220 คน พร้อมทั้งโครงการส่งเสริมเครือข่ายการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ใน 3 ตำบลคือ ตำบลแม่โป่ง ตำบลเชิงดอย และตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเตรียมการก่อนฤดูไฟป่า ได้ออกสำรวจพื้นที่ของศูนย์ฯ และคัดเลือกประชาชนในท้องที่ฝึกอบรมเป็นพนักงานดับไฟป่า เตรียมอุปกรณ์ดับไฟป่า จัดทำแนวกันไฟร่วมกับชุมชนในพื้นที่รอบศูนย์ฯ และจัดการเชื้อเพลิง โดยการชิงเผาและกำจัดเชื้อเพลิงตามแนวกันไฟ รวมทั้งพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่า