งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์

    ศึกษารูปแบบการเลี้ยงโคนมที่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรรายย่อยในภูมิภาคตอนบน ศึกษาผลผลิตแปลรูปและการใช้ประโยชน์จากการเลี้ยงสัตว์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเลี้ยงโคนม โคขาวลำพูน สุกร และโคพื้นเมือง เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาพันธุ์พืช อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ เพื่อนำไปขยายผลต่อไป

dddddddddddddddd