งานศึกษาและพัฒนาที่ดิน

   งานศึกษาและพัฒนาที่ดิน ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้พระราชดำริด้านการพัฒนาที่ดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” โดยดำเนินการ ศึกษา สาธิต ทดสอบ พัฒนาวิธีการ และ รูปแบบการใช้ที่ดินทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน และการให้ปุ๋ย นอกจากนี้ยังสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร ภายใต้พระราชดำริด้านการพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ