งานสาธิตและการจัดการป่า

    เป็นหน่วยงานที่อยู่ในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยหน้าที่หลักคือการสาธิตและพัฒนาป่าไม้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่มาศึกษาดูงาน งานสาธิตและการจัดการป่ามีโครงการรับผิดชอบอยู่ 4 โครงการ ได้แก่งานสาธิตระบบวนเกษตร งานสาธิตการปลูกไม้ไผ่ งานสาธิตการปลูกป่า 5 ระดับ และโครงการปลูกสวนป่าพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำ 17 จังหวัดภาคเหนือ

                 ดำเนินการ 4 โครงการ คือ งานสาธิตระบบวนเกษตร งานสาธิตการปลูกไม้ไผ่ งานสาธิตการปลูกป่า 5 ระดับ และโครงการปลูกสวนป่าพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำ 17 จังหวัดภาคเหนือ - งานสาธิตระบบวนเกษตร เป็นเกษตรกรรมที่นำเอาหลักการความยั่งยืนถาวรของระบบป่าธรรมชาติมาเป็นแนวทางทำการเกษตร ให้ความสำคัญการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล และไม้ใช้สอยต่างๆ ให้เป็นองค์ประกอบหลักของไร่นา ผสมผสานกับการปลูกพืชชั้นล่างที่ไม่ต้องการแสงแดดมาก ได้อาศัยร่มเงาและความชื้นจากการที่มีพืชชั้นบนขึ้นปกคลุม รวมทั้งการจัดองค์ประกอบการผลิตทางการเกษตรให้มีความหลากหลายชนิดของพืช โดยปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ป่า 10 ไร่ - งานสาธิตการปลูกไม้ไผ่ เป็นการสาธิตการปลูกและขยายพันธุ์ไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ในพื้นที่ป่า 10 ไร่ ทำปุ๋ยหมักนำไปบำรุงแปลงไผ่และเก็บเมล็ดไผ่เพื่อนำไปเพาะ - งานสาธิตการปลูกป่า 5 ระดับ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธาร ให้เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชน เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากการปลูกป่า ซึ่งจะคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่จะปลูก ดูแลการปลูกและบำรุงรักษา พร้อมทั้งการติดตามและประเมินผล - โครงการปลูกสวนป่าพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดภาคเหนือ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งขยายพันธุ์ แจกจ่ายพันธุ์ไม้ ซึ่งจัดหาพันธุ์ไม้มงคลพระราชทาน ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นขนาด 2 นิ้วขึ้นไป ความสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร นำมาปลูกและเพาะขยายพันธุ์ในพื้นที่ 4 ไร่