งานวิจัยการจัดการลุ่มน้ำ

     เป็นส่วนหนึ่งของงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ งานวิจัยการจัดการลุ่มน้ำเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ในพื้นที่ป่าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อทำการศึกษาทดลอง วิจัย หารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม เพื่อการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารอย่างยั่งยืน โดยศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ำ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ และการพัฒนาป่า 3 วิธีตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูล

งานวิจัยการจัดการลุ่มน้ำ มีการดำเนินงาน ดังนี้
1. โครงการศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ำ
2. โครงการศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชป่าไม้และการกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. งานสาธิตจัดการพื้นที่ป่าไม้ 3 วิธี ตามแนวพระราชดำริ
4. งานดูแลสวนรุกขชาติในพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่ 1