งานศึกษาและพัฒนาประมง

    งานสาธิตและการจัดการป่า เป็นหน่วยงานที่อยู่ในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีหน้าที่หลักคือ การสาธิตและการพัฒนาป่าไม้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่มาศึกษาดูงาน งานสาธิตและการจัดการป่า มีโครงการรับผิดชอบอยู่ 4 โครงการ ดังนี้
    - งานสาธิตการปลูกไม้ไผ่
    - งานสาธิตการปลูกป่า 5 ระดับ
    - สวนป่าสาธิตไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
    - งานสาธิตระบบวนเกษตร

              งานศึกษาและพัฒนาประมง ได้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในอ่างเก็บน้ำของศูนย์ฯ อ่างเก็บน้ำสาธารณะ ตลอดจนคลองส่งน้ำในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ การดำเนินงานที่ผ่านมา 2 แผนงานหลัก คือ งานบริหารและพัฒนาการประมง และงานส่งเสริมและขยายผลทางการประมง 1. งานบริหารและพัฒนาการประมง 1.1 การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด เป็นการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ศึกษาแล้วว่าเหมาะสมสำหรับปล่อยแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตในอ่างเก็บน้ำภายในศูนย์ฯ และอ่างเก็บน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน รวมทั้งสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับโรงเรียน และหน่วยงานราชการอื่นๆ 1.2 การเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดในอ่างเก็บน้ำภายในศูนย์ฯ และแหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน 1.3 งานบริหารอ่างเก็บน้ำ ศึกษาคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภายในศูนย์ฯ ทั้ง 7 แห่ง โดยเก็บตัวอย่างน้ำเดือนละครั้งในอ่างเก็บน้ำที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 ส่วนอ่างเก็บน้ำที่ 7 เก็บเดือนละ 3 ครั้ง และอ่างเก็บน้ำที่ 2 เก็บตัวอย่างน้ำเดือนละ 12 ครั้ง พบว่าทั้ง 7 แห่งมีคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ 1.4 งานสาธิตทางการประมง - การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์กลมระบบน้ำไหลผ่าน บริเวณอ่างเก็บน้ำที่ 1 เป็นการใช้ประโยชน์จากการไหลของน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ - การเลี้ยงปลาในกระชังในอ่างเก็บน้ำที่ 2 สาธิตการเลี้ยงปลาชนิดต่างๆ ได้แก่ ปลานิล ปลานิลแดง ปลาแรด ปลากดหลวง ปลาบึกและปลาดุก นอกจากนี้ยังสาธิตการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลานิลในกระชัง เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้เองได้ 2. งานส่งเสริมและขยายผลทางการประมง โดยนำผลการศึกษาทดลองที่สำเร็จผล มีความเหมาะสมกับการส่งเสริมไปขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรประมงจากแหล่งน้ำสาธารณะ 2.1 งานประมงน้ำไหล หลังประสบผลสำเร็จในการทดลองภายในศูนย์ฯ จึงนำรูปแบบไปดำเนินการในพื้นที่คลองส่งน้ำที่ไหลผ่านบ้านป่าไผ่ หมู่ 2 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2.2 งานประมงโรงเรียน สนับสนุนพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย และอาหารเม็ดสำเร็จรูป ให้โรงเรียน 7 แห่ง เป็นโรงเรียนในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ 4 แห่ง และโรงเรียนในพื้นที่ป่าขุนแม่กวง 3 แห่ง 2.3 การฝึกอบรม จัดฝึกอบรมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ป่าขุนแม่กวง เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ พื้นที่บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน เกษตรกรพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ และผู้สนใจทั่วไป 2.4 การส่งเสริมการเลี้ยงปลา สนับสนุนพันธุ์ปลา ให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม เป็นปลาดุกบิ๊กอุย และปลานิล 2.5 การติดตามผลการดำเนินงาน จัดเจ้าหน้าที่ออกติดตามผลการส่งเสริมการเลี้ยงปลา เพื่อสอบถามปัญหาและให้คำแนะนำปรึกษา