งานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช

งานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช
    จากแนวพระราชดำริ งานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช ได้นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาและทดสอบหาพันธุ์พืช และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้ำลำธารภาคเหนือ และนาผลไปพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้หมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตและขยายพันธุ์พืช พืชพันธุ์ดี สนับสนุนเกษตรกรและหน่วยงานราชการ นอกจากนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป และขยายผลสู่เกษตรกร หมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ ศูนย์สาขาและเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกลุ่มงาน
    ๑. เพื่อศึกษาและทดสอบหาพันธุ์พืช และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ ต้นน้าลาธารภาคเหนือ และนาผลไปพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้หมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ
    ๒. เพื่อเป็นแหล่งผลิตและขยายพันธุ์พืช พืชพันธุ์ดี สนับสนุนเกษตรกรและหน่วยงานราชการ
    ๓. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ในด้านวิชาการเกษตร แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

ลักษณะการดำเนินงาน
    ๑. รวบรวมศึกษาและพัฒนาพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีหลายชนิดหลายพันธุ์ เช่น มะม่วง ลาไย ลิ้นจี่
    ๒. ศึกษาทดสอบการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และทดสอบการปลูกพืชผักตามฤดูกาล เช่น ตระกูลกระหล่า ตระกูลถั่ว ตระกูลพริกและมะเขือ
    ๓. พัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพร
    ๔. ขยายพันธุ์ไม้ผล พืชผัก ผักพื้นบ้าน พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งแบบตอนกิ่ง ปักชา เพาะเมล็ด
    ๕. ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีดาเนินการในเขตพื้นที่หมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ 18 หมู่บ้าน พื้นที่ศูนย์สาขา 17 หมู่บ้าน และเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป

กิจกรรมในการดำเนินงาน
งานศึกษาสาธิต จานวน ๒๔ งาน ดังนี้
    ๑) แปลงพืช GAP
    ๒) แปลงส้มโอ
    ๓) แปลงลิ้นจี่
    ๔) แปลงผลไม้ทางเลือก ลองกอง, มังคุด, ทุเรียน, มะไฟจีน
    ๕) แปลงศึกษาสาธิตการปลูกสบู่ดา
    ๖) งานเพาะและขยายพันธุ์กล้าไม้
    ๗) การปลูกพืชแซมแปลงยางพาราผสมผสาน
    ๘) แปลงยางพาราผสมผสาน
    ๙) แปลงมะคาเดเมียนัทแซมปุา
    ๑๐) แปลงไม้ผลผสมผสาน
    ๑๑) แปลงมะม่วงแซมมะคาเดเมียนัท
    ๑๒) แปลงมะม่วงข้างแปลง ปศุสัตว์
    ๑๓) แปลงมะม่วงอ่าง 2
    ๑๔) แปลงลาไยพันธุ์ดอ
    ๑๕) แปลงลาไยอินทรีย์
    ๑๖) แปลงอินทผลัม
    ๑๗) แปลงหม่อน
    ๑๘) แปลงพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน
    ๑๙) แปลงมะขาม
    ๒๐) แปลงขนุน
    ๒๑) การผลิตน้ามันไบโอดีเซล
    ๒๒) งานเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
    ๒๓) งานผลิตและเก็บสารองเมล็ดพันธุ์ฯเพื่อช่วยเหลือเกษตรการฯ
 

         เป็นการนำพืชพันธุ์ดีมาศึกษา ทดสอบและพัฒนา เพื่อหาพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เป็นแหล่งรวบรวมและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร และเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยดำเนินการดังนี้ 1. งานรวบรวมศึกษาและพัฒนาพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี - แปลงทดสอบปลูกมะม่วง ในพื้นที่ 58 ไร่ เป็นมะม่วงพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ น้ำดอกไม้ เขียวเสวย อกร่อง แรดมัน หนังกลางวัน แก้ว เจ้าคุณทิพย์ หนองแซง โชคอนันต์และพิมเสนมัน - ปลูกขนุนแซมด้วยไม้สัก ในพื้นที่ 9 ไร่ ปลูกทั้งหมด 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์วิชาญ จำปากรอบ เหรียญบาท ฟ้าถล่ม และพันธุ์พื้นเมือง - ลำไย แบ่งพื้นที่ปลูกเป็น 2 แปลง แปลงที่ 1 ลำไยพันธุ์อีดอ 83 ต้น ปลูกในพื้นที่ 5 ไร่ แปลงที่ 2 ลำไยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) พันธุ์สีชมพู พันธุ์เบี้ยวเขียว และพันธุ์แห้ว ในพื้นที่ 14 ไร่ เป็นระบบอินทรีย์ 5 ไร่ - พืชตระกูลส้ม ในพื้นที่ 9 ไร่ ปัจจุบันเป็นแปลงส้มโอ 80 ต้น พันธุ์ขาวใหญ่ พันธุ์ขาวทองดี พันธุ์ขาวแป้น และพันธุ์ปัตตาเวีย 2. งานรวบรวมและทดสอบพืชอุตสาหกรรม ในแปลงมะคาเดเมียนัทแซมป่า พื้นที่ 47 ไร่ จำนวน 80 ต้น 3. งานศึกษาและพัฒนาพืชไร่ ทำการเพาะชำกล้าไม้ ในพื้นที่ 2 ไร่ เป็นกล้าไม้ผล พืชผัก ผักพื้นบ้าน พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ 102 ชนิดรวม 80,000 กล้า ทั้งแบบตอนกิ่ง ปักชำ เพาะเมล็ด เพาะกล้า เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้มาอบรมศึกษาดู 4. งานปลูกผลผลิตพืชผัก ในพื้นที่ 2 ไร่ 5. งานศึกษาทดสอบการเพาะเห็ด ดำเนินการตั้งแต่การเตรียมหัวเชื้อบริสุทธิ์ (อาหารวุ้น) การทำหัวเชื้อหรือเชื้อขยาย (อาหารข้าวฟ่าง) การทำก้อนเชื้อ รวมทั้งศึกษาทดสอบการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต การทดสอบใช้วัสดุชนิดต่างๆ เพื่อทดแทนวัสดุที่หายากและมีราคาแพง