งานศึกษาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกบ

    เพื่อสนองพระราชดำริ... ในการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงกบ ให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการเลี้ยงกบในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการศึกษาและพัฒนา ที่นำองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน มาพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร มาทำการเพาะเลี้ยงในแบบประหยัด เรียบง่าย ลดต้นทุนในการผลิต โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ในพื้นที่มาใช้ และไม่เกิดผลเสียหายต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อเป็นดัชนีชี้วัดสิ่งแวดล้อม

    งานศึกษาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกบ ดำเนินการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ ปรับปรุงสายพันธุ์ สาธิตวิธีการเพาะเลี้ยงกบนาและกบบูลฟร็อก ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกบร่วมกับการทำการเกษตรกรรมแบบอื่นๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านพันธุ์กบ การขอยืมพันธุ์และการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์กบ ซึ่งได้ดำเนินงานดังนี้
    1. งานบริหารจัดการ : การสาธิตและงานผลิตพันธุ์กบ จัดการสาธิตรูปแบบการเลี้ยงกบนาและกบบูลฟร็อกในบ่อเลี้ยงแบบต่างๆ เช่น การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ชนิดเหลี่ยม บ่อซีเมนต์ชนิดกลม บ่อพลาสติก บ่อดิน การเลี้ยงในกระชัง เลี้ยงในยางรถยนต์ รวมทั้งผลิตพ่อแม่พันธุ์ ลูกพันธุ์ ซึ่งแต่ละปีจะคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์กบนาและกบบูลฟร็อกที่ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ผลิตลูกพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกร และพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และบ่อเลี้ยง รวมทั้งจัดทำเอกสารและแผ่นพับคู่มือการเพาะเลี้ยงกบ
    2. จัดทำโครงการวิจัยด้านต่างๆ
    - โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์กบนา กรณีศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกบนา ที่มาจากประชากรพ่อแม่พันธุ์ภายในศูนย์ฯ
    - การวิจัยศึกษาโรคจากจุลินทรีย์และปรสิตที่พบในบ่อเลี้ยงและการป้องกันกำจัด
    - ศึกษาความหลากหลายของชนิดและประชากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
    - การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง กลุ่มที่เป็นตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงนิเวศ
    3. การฝึกอบรม ฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร และเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ
    4. การขยายผล ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกบแก่เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ และเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งในโครงการฝึกอบรมขยายผลความสำเร็จและจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของศูนย์ฯ สู่ชุมชนจังหวัดภาคเหนือ