หน้าหลักหน่วยงาน

                      

หลักเกณฑ์การเลือกศูนย์เรียนรู้
               ศูนย์หลัก มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ที่ตั้งศูนย์ ได้แก่ แปลงเรียนรู้ต่างๆ เช่น แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงเกษตรของปราชญ์ชาวบ้าน แปลงหนึ่งต าบลหนึ่งฟาร์ม แปลงไร่นาสวนผสมหรือเกษตรผสมผสาน แปลงหนึ่งอ าเภอหนึ่งฟาร์ม จุดถ่ายทอด/สาธิต
2. ศูนย์หรือแปลงดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และตรงกับความต้องการ ของชุมชน
3. มีเกษตรกรต้นแบบ หรือปราชญ์ชาวบ้าน หรือเจ้าของแปลงเรียนรู้ที่มีความสมัครใจ
4. มีการจัดกระบวนการการเรียนรู้(ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร) จัดหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริงส าหรับ การเรียนรู้ด้านการเกษตรและการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
5. สามารถรับเกษตรกรเข้าเรียนรู้ได้ โดยมีการจัดตารางเวลา ก าหนดนัดหมาย ระหว่างวิทยากรกับผู้เรียน โดยสมัครใจทั้งสองฝ่าย
6. เป็นแม่ข่ายของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ในรัศมีรอบๆ หมู่บ้าน หรือต าบล
7. มีบันทึกรายชื่อ ที่อยู่ 

ศูนย์เรียนรู้

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.เชียงใหม่