วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๗ หมู่ ๔ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ ให้ใช้พื้นที่บริเวณป่าขุนแม่กวง ประมาณ ๘,๕๐๐ ไร่...
อ่านเพิ่ม
  
  • Date : 2022-04-14

นกแว่นสีเทา (นกแว่นเหนือ) Grey Peacock-pheasant
  
  • Date : 2022-04-14

เป็ดก่า (White-winged Duck)
  
  • Date : 2022-04-14

ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Mrs. Hume's Pheasant)
  
  • Date : 2022-04-14

ไก่ฟ้าสีทอง Golden Pheasant
  
  • Date : 2022-02-28

การทำข้าวกล้องงอกจากข้าวกล้อง

แนะนำศูนย์ภาษาอังกฤษ

แนะนำศูนย์ภาษาไทย